Algemene voorwaarden Beveiligingsopdrachten

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Security United en een afnemer waarop Security United deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

 • De door Security United gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Security United is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer binnen 14 dagen schriftelijk wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 • 1. Security United zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Security United het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Security United aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Security United worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Security United zijn verstrekt, heeft Security United het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging eventuele voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 4. Security United is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Security United is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Security United de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 • 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Security United zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Security United de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • 4. In afwijking van lid 3 zal Security United geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Security United zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 2. Alle door Security United verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Security United worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 • 3. Security United behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Security United zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Security United bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

 • 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Security United.
 • 2. Indien een klacht gegrond is dan zal Security United de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Security United slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. (Aansprakelijkheid).

Artikel 9. Honorarium

 • 1. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Security United, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • 2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 • 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 • 4. Indien Security United met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomst, is Security United niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Security United mag prijsstijgingen doorberekenen. Indien Security United kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
 • 5. Indien de verhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 10. Betaling

 • 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer 61.59.38.035 t.n.v. Security United te Zaandam Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 4%.
 • 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Incassokosten

 • 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
   • • over de eerst € 5000,- 12%;
   • • over het meerdere tot € 10.000,- 10%;
   • • over het meerdere tot € 25.000,- 8%;
   • • over het meerdere tot € 80.000,- 5%;
   • • over het meerdere 3%

  Indien Security United aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • 1. De aansprakelijkheid van Security United ,voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Security United beperkt tot € 20.000,- bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 • 3. Security United is niet aansprakelijk voor stagnatieschade ontstaan door het niet kunnen leveren of verlaat aanleveren van diensten door derden en/of instanties.
 • 4. Schade voor opdrachtgever, voortvloeiende uit het niet of verlaat reageren op een verzoek om informatie door Security United, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Security United of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • 6. Security United is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht

 • 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Security United geen invloed kan uitoefenen en waardoor Security United niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Security United; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Security United; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Security United afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 • 2. Security United heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Security United haar verbintenis had moeten nakomen.
 • 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Security United opgeschort. Indien de periode waarin door Security United nakoming van de verplichtingen door Security United niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 4. Indien Security United bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kanvoldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschilbeslechting

 • 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zaandam Niettemin heeft Security United het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 • 2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat Security United zich schriftelijk op de bepaling bedoeld in de eerste zin van lid 1 van dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen Security United en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden

 • Security United is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Security United zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Meer weten over ons?

Bekijk hier alle diensten van Security United of vind meer informatie over onze opleidingen.

SBB Security United
VEB Security United
justitie Security United